CV

Nedan har jag listat mina viktigaste meriter, men det precis lika bra att kika in på min ständigt uppdaterade LinkedIn-profil.

Arbetsliv

April 2017-                   Verksamhetscontroller

Tillsvidare                    Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Maj 2017-                     Enhetschef

April 2017                     Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen

 • Tf enhetschef för ca 30 kvalificerade tjänstemän fördelade på tre verksamhetsområden (VA, Fastighet, Mark)
 • Från årsskiftet 2017-18, enhetschef för en nybildad enhet med fokus på medborgarservice i offentlig utemiljö.

Augusti 2012-              Verksamhetsutvecklare

April 2017                     Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen

 • Kartlagt och infört processorienterat arbetssätt, samt utvecklat verksamheten med detsamma. Senast har jag kartlagt, utvecklat och förbättrat kommunens process för hur grävtillstånd söks och grävningar genomförs och återställs.
 • Projektledare för komplex upphandling, införande och förvaltning av transportledningssystem (GPS-uppföljning av fordon). Detta har lett till effektivare transportledning av tunga transporter.
 • Delprojektledare för förstudie och integration av kontaktcenters ärendehanterings-system i teknik- och fastighetsförvaltningen. Genom detta ökar ordning och reda i hur vi svarar medborgaren på önskemål om den offentliga miljön.
 • Projektledning och kravställning vid införande av ärendehanteringssystem vid uppstart av ny enhet. Detta har medfört ordning och reda på inkommande felanmälningar inom drift och skötsel av Karlstads kommun.
 • Stöd till avdelningschef och enhetschef i verksamhetsfrågor.
 • Tf teamleader för ett team bestående av 8 personer som arbetat med planering av drift och skötsel inom gata, park och naturmark.
 • Kommunikatör i beredskap (beredskap som kommunikatör i händelse av störningar på samhällsviktiga funktioner).

 

Mars 2005-                   Kundservicekoordinator/Quality and procedures manager

Juli 2012                       Tele2 Sverige AB

 

 • Ansvarat att kvalitetssäkra inkommande samtal, mail, chatt och backoffice från framförallt 3,5 miljoner mobilabonnemangskunder som kontaktat ca 200 callcentermedarbetare fördelade hos två leverantörer och fyra orter.
 • Jobbat mycket med internkommunikation via intranät, produktutbildningar, kampanjer, klagomålshantering, budgetuppföljning, statistik, analys och gjort rapporter och utredningar i samband med förbättringsarbete.
 • Höjde kundnöjdheten för mobiltelefonikunder till en konstant nivå där över 80% var nöjda eller mycket nöjda i kundnöjdhets-mätningen.
 • Nådde högst kundnöjdhet i världen (global benchmarking), på endast 6 månader efter att ha startat upp en ny teknisk support med hjälp av ett nytt arbetssätt.
 • Projektledde uppstart av en kundserviceleverantör med speciellt fokus på sälj och överträffade målet 20% merförsäljning inom ett år efter starten.
 • Under perioder även gått in och ansvarat för fasttelefonikunder, mobilt bredbandskunder, återförsäljarsupport, ADSL-kunder.

 

Mars 2003-                   Produktionsplanerare

Mars 2005                     Saab Bofors Dynamics

 • Sänkte kostnader genom noggrann planering av materialflöden.
 • Projektledning för genomförande av större produktionsserier med ett sammanlagt ordervärde på ca 900Mkr.
 • Utbildade personal i materialplaneringssystem.

 

Sept 2001-                    Butikssäljare

Feb 2003                       El-Giganten

 • Här lärde jag mig behovsanalys och sälj i praktiken. Den perfekta säljskolan, samtidigt med civilekonomstudierna.
 • Blev ”månadens säljare” vid ett tillfälle, trots att jag bara hade timanställning.


Utbildningar och kurser

Jan 1998 –                     Civilekonom (inriktning marknadsföring) Karlstads universitet.

Juni 2002                      Fria terminerna med inriktning mot systemvetenskap, projektledning och marknadsrätt.

 

2011                              COPC-certifiering

Callcenterbranschens standard och metodik för att säkra kvalitet, kostnad och effektivitet i kommunikation och administration på callcenters.

 

2012                              Kommunal kvalitetsledning

Totalt sex dagar med fokus på processorientering, tjänstekvalitet, kundklagomålshantering och tjänstegarantier.

 

2013                              Projektledarutbildning

Karlstad kommuns interna utbildning i den gemensamma projektmodellen.

 

2014                              LOU-utbildning

Lagen om offentlig upphandling

 

2015                              Entreprenadjuridik

Grundkurs

 

Förtroendeuppdrag

Föreningsrevisor i en mindre förening

Kassör och vice ordförande 2004-2010) i Alkvetterns IK, en mindre fotbollsförening.

Språk

Engelska: Goda kunskaper i såväl tal som skrift. Använt engelskan regelbundet i arbetsmöten och konversation såväl skriftligt som muntligt.